Eloheinu VElohei Avoteinu (Geshem)
Nusach for Eloheinu VElohei Avoteinu (Geshem)
Page References:
Koren Sacks: 849
Artscroll: 706

Conclusion of Torah ServiceY'kum Purkan (Shabbat)Maran Di ViShmaya (Shabbat)Mi SheBeirakhV'Khol Mi She'OskinV'Yishlach B'rakhahPrayer for country, Israel, etcAvinu SheBaShamayim
YizkorAdonai Mah AdamYoshev B'Seter Elyon (Psalm 91)Orech Yamim Asbi'eihuYizkor Elohim Nishmat ...El Malei Rachamim (Relative)El Malei Rachamim (Israeli soldiers)El Malei Rachamim (Holocaust)Av HaRachamim
Returning the TorahAv HaRachamimYah EiliAshrei (Psalm 145)Tehilat AdonaiY'hal'luHodo Al EretzL'David Mizmor (Psalm 24)Mizmor L'David (Shabbat, Psalm 29)U'V'nukhoh YomarKohanekha YilbeshuKi Lekach TovEitz Chayim HiHashiveinuSe'u She'arim Rasheikhem (Psalm 24)
Tefillat TalChatzi Kaddish (Tal)Nigun Before Repetition (Tal)Avot (Tal)B'Da'atoMagein Avraham (Tal)Attah Gibor (Tal)T'homot HadomEloheinu VElohei Avoteinu (Tal)Tal TeinShe'Attah Hu (Tal)LiVrakha V'Lo Liklalah (Tal)M'khalkeil Chayim (Tal)Someich Nof'lim (Tal)
Tefillat GeshemChatzi Kaddish (Geshem)Nigun Before Repetition (Geshem)Avot (Geshem)Af-B'riMagein Avraham (Geshem)Attah Gibor (Geshem)Yatri'achEloheinu VElohei Avoteinu (Geshem)Z'khor AvShe'Attah Hu (Geshem)LiVrakha V'Lo Liklalah (Geshem)M'khalkeil Chayim (Geshem)Someich Nof'lim (Geshem)
Regular Festival AmidahChatzi KaddishNigun Before RepetitionAvotGevurotM'khalkeil Chayim (Gevurot)Someich Nof'lim (Gevurot)
Yom Tov KedushahNa'aritz'kha (Yom Tov)Kadosh (Yom Tov)K'vodo (Yom Tov)Barukh K'vod Adonai (Yom Tov)MiM'komo (Yom Tov)Shema (Yom Tov)[Echad] Hu Eloheinu (Yom Tov)Ani Adonai (Yom Tov)Adir Adireinu (Yom Tov)UVeDivrei Kodsh'kha (Yom Tov)Yimlokh Adonai Le'Olam (Yom Tov)L'Dor VaDor (Yom Tov)
Chol HaMo'ed KedushahN'kadeish (Chol HaMo'ed)Kadosh (Chol HaMo'ed)Le'Umatam (Chol HaMo'ed)Barukh K'vod Adonai (Chol HaMo'ed)UVeDivrei Kodshekha (Chol HaMo'ed)Yimlokh Adonai Le'Olam (Chol HaMo'ed)L'Dor VaDor (Chol HaMo'ed)
Attah V'chartanuAttah V'chartanuVaTiten LanuVaTiten Lanu (Shabbat)UMip'nei Chata'einuGaleih K'vod Malkhut'khaV'Kareiv P'zureinuV'Havi'einu L'TzionV'Havi'einu L'Tzion (Shabbat)
KorbanotUv'Yom HaShabbat (Shabbat)UVaChodesh HaRishonV'Hikravtem IshehUv'Yom HaBikkurimUVaChamisha AsarUVaYom HaSheiniUVaYom HaSh'lishiUVaYom HaRevi'iUVaYom HaHamishiUVaYom HaShishiBaYom HaSh'miniYismechu V'Malkhut'kha
Amidah Without Birkat HaKohanimEloheinu... Melekh RachamanEloheinu... Melekh Rachaman (Shabbat)Shalosh Pa'amim BaShanahV'Hassi'einuV'Hassi'einu (Shabbat)V'Taheir LibeinuR'tzeihV'Techezenah (R'tzeih)Modim Anachnu LakhHaTov Ki Lo Khalu Rachamekha (Modim)V'Al Kulam (Modim)V'Khol HaChayim (Modim)Birkat KohanimSim Shalom
Birkat HaKohanimV'Te'erav Alekha (Kohanim)V'Techezenah (Kohanim)KohanimBiKdushato Shel AharonNigun for KohanimY'varekh'kha... V'Yishm'rekhaYa'eir... ViChunekaYisa... ShalomAdir BaMarom
HoshanotHoshana L'ma'ancha EloheinuL'ma'an AmitachEven Sh'tiyahE'eroch Shu'iOm Ani ChomahEil L'Mosha'otAdon HaMoshi'aK'Hosha'ta EilimHoshi'a Et AmekhaOm N'tzura (Shabbat)K'Hoshata Adam (Shabbat)Hoshi'a Et Amekha (Shabbat)
Hoshanah Rabbah Hakafot 1-6Hoshana L'Ma'ankha Eloheinu (Hoshanah Rabbah)L'Ma'an Amitach (Hoshanah Rabbah)Ki Amarti (pasuk)Even Sh'tiyah (Hoshana Rabbah)L'kha Z'ro'a (pasuk)Om Ani Chomah (Hoshana Rabbah)Titein Emet (pasuk)Adon HaMoshi'a (Hoshana Rabbah)Ne'imot (pasuk)Adam UV'heimaAdonai Adoneinu (pasuk)Adamah Mei'ErerTzadik Adonai (pasuk)
Hoshanah Rabbah Hakafah 7L'Ma'an EitanL'kha Adonai HaG'dula (pasuk)K'Hosha'ta EilimTit'neinu L'SheimAna EzonEil Na Ta'inuL'Ma'an TamimHosha Na Eil NaTa'aneh EmunimAz K'Einei AvadimOmen Yesh'akhaHoshi'a Et Amekha (Hoshanah Rabbah 7)Y'hi Ratzon... HaBocheirV'HaYom HaZeh
Conclusion of ServiceKaddish ShaleimEin KEloheinuY'hi Shalom beCheilekhLeMa'an Achai VeRei'aiKaddish D'RabbananAleinuKaKatuv B'ToratekhaVeNe'emarMourner's KaddishAnim ZemirotOd Yenuvun B'Seivah (Psalm 92)Lulei He'emanti (Psalm 27) (Elul and Tishrei)Adon Olam
share
SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER FOR UPDATES
FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA