Achat Sha'alti (Psalm 27)
Melodies for Achat Sha'alti (Psalm 27)
Page References:
Koren Machzor: 261

Hineni and AvotHineniBarukh... Shomei'ah Tefillah (Hineni)Chatzi KaddishAvotMiSod Chakhamim (Avot)Upad MeiAz (Avot) (Day 1)Zokhreinu (Avot)Melekh Ozeir (Avot)
GevurotGevurotM'khalkeil ChayimTeifen B'Makhon (Day 1)Mi KhaMokha Av HaRachamimVeNe'eman AttahAf Orach (Day 1)Yimlokh AdonaiEil EmunahIm Lo L'Ma'anoOmetz Adirei (Day 1)Melekh Elyon
UNeTaneh TokefUVeKhein Lekha Ta'aleh KedushahUNeTaneh TokefUVeShofar GadolKeVakaratB'Rosh HaShanahKamah Ya'avorunMi VaEishUTeshuvahKi KeShimchaAdam Yesodo MeiAfar V'Attah Hu MelekhEin Kitzvah
KedushahKaKatuvKadoshK'vodoBarukh K'vod AdonaiMiM'komoShema[Echad] Hu EloheinuVeHu Yash'mi'einuAni AdonaiAdir AdireinuUVeDivrei Kodsh'khaYimlokh Adonai Le'OlamL'Dor VaDor
After KedushahChamol Al Ma'asekhaUVeKhein YitKadashOd YizkorB'ein Meilitz YosherVeKhol Ma'aminimTus'gav LevadekhaUVeKhein Tein Pachd'khaUVeKhein Tein KavodSimchah L'ArtzekhaUVeKhein TzaddikimVeYe'etayuVeTimlokhKadosh Attah
Kedushat HaYomAttah V'char'tanuVaTiten LanuUMip'nei Chata'einuVeKareiv PezureinuVaHavi'einu L'TzionUVeYom HaShabbat (Shabbat)UVaChodesh HaShevi'iUMinchatam VeNiskeihemMil'vad Olat HaChodeshYismechu (Shabbat)
MalkhuyotAleinu (Malkhuyot)Attah Har'eitaEloheinu... Heyeih Im PifiotHoreim Mah SheYom'ruK'Mah SheYada'nuOchilah LaEilAnsikhah MalkiAhalelah (Shabbat)Al KeinMalkhuyot VersesSe'u She'arim (Malkhuyot Verses)Eloheinu... M'lokhMelekh Al Kol Ha'AretzShofar Calls (Malkhuyot)HaYom Harat Olam (Malkhuyot)Areshet Sefateinu (Malkhuyot)
ZikhronotZeikher T'chilat Kol Ma'asEfchad B'Ma'asai (Shabbat)Attah ZokheirVe'Al HaMedinotAshrei IshKi DorshekhaKi Zeikher (Ashrei Ish)V'Gam Et NoachZikhronot VersesZakharti Lakh (Zikhronot Verses)HaVein Yakir Li (Zikhronot Verses)Eloheinu... Zokhreinu B'Zikhron TovKi Zokheir Kol HaNishkachotShofar Calls (Zikhronot)HaYom Harat Olam (Zikhronot)Areshet Sefateinu (Zikhronot)
ShofarotEsa Dei'iAnusah L'Ezrah (Shabbat)Attah NigleitaShofarot VersesTikku VaChodesh Shofar (Shofarot Verses)Hallelu Eil B'Kodsho (Psalm 150) (Shofarot Verses)UVa'u HaOv'dim (Shofarot Verses)Eloheinu... T'ka B'ShofarVeKareiv Pezureinu (Shofarot)Ki Attah Shomei'aShofar Calls (Shofarot)HaYom Harat Olam (Shofarot)Areshet Sefateinu (Shofarot)
R'tzeih and ModimR'tzeihVeTe'erav Alekha (Birkat Kohanim)VeTechezenah Eineinu (VeTe'erav Alekha)VeTechezenah Eineinu (No Birkat Kohanim)Modim Anachnu LakhV'Al Kulam (Modim)Avinu Malkeinu Z'khor Rachamekha (Modim)UKhtov L'Chayim Tovim (Modim)V'Khol HaChayim (Modim)
End of AmidahBirkat KohanimEloheinu... Bar'kheinu (Instead of Birkat Kohanim)Sim ShalomB'Seifer ChayimKi Vi Yir'bu YamekhaHaYomKeHaYom HaZehVaHavi'otim (Isaiah 56)VaY'tzaveinu Adonai (Deut. 6)
Conclusion of ServiceKaddish ShaleimShofar CallsEin KEloheinuY'hi Shalom beCheilekhLeMa'an Achai VeRei'aiKaddish D'RabbananShofar Calls (2)AleinuVeNe'emarMourner's KaddishAnim Zemirot
Daily Psalms and Adon OlamMi Hu Zeh Melekh (Psalm 48) (Sunday)Ki Zeh Elohim (Psalm 48) (Monday)Kumah Elohim (Psalm 82) (Tuesday)L'khu N'Ranenah (Psalm 94-95) (Wednesday)VaYa'akhileihu (Psalm 81) (Thursday)Eidotekha Ne'em'nu Me'od (Psalm 93) (Friday)Od Yenuvun B'Seivah (Psalm 92) (Psalm 92) (Shabbat)Achat Sha'alti (Psalm 27)Lulei He'emanti (Psalm 27)Adon Olam
share
SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER FOR UPDATES
FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA