L'kha Adonai
Nusach for L'kha Adonai
Shoshi Rosenbaum
Melodies for L'kha Adonai
Artist:  
Meter:  4/4 or 2/4
Tempo:  Medium
Mode:  Major
Artist:  
Meter:  4/4 or 2/4
Tempo:  Medium
Mode:  Major
Page References:
Koren Sacks: 603
Artscroll: 508
Sim Shalom: 566

AshreiAshrei (Psalm 145)Tehilat Adonai (Psalm 145)UVa LeTzionV'Attah KadoshKadosh (Kedushah D'Sidra)VaTissa'eini Ru'achBarukh K'vod Adonai (Kedushah D'Sidra)Adonai Yimlokh (Kedushah D'Sidra)V'Yivtechu V'khaChatzi Kaddish (Ashrei)
Taking Out the TorahVa'Ani TefilatiVaY'hi BiNso'a Ha'AronAna Avda DeKudshah (B'rikh Sh'meih)Beih Ana Racheitz (B'rikh Sh'meih)Y'hei Ra'ava (B'rikh Sh'meih)Gad'luL'kha AdonaiAv HaRachamimV'Tigaleh V'Teira'ehBarukh SheNatanV'Atem HaD'veikim
AliyotYa'amod/Ta'amodBarekhu (Aliyah)Asher Bachar Banu (Aliyah)Asher Natan Lanu (Aliyah)Birkat HaGomeilVeZot HaTorahMizmor Shir L'Yom HaShabbat (Psalm 92)
Returning the TorahY'halleluHodo Al EretzL'David Mizmor (Psalm 24)Uv'Nukhoh YomarKi Lekach TovEitz Chayim HiHashiveinuChatzi Kaddish (Returning the Torah)
Amidah (First Three Blessings)AvotZokhreinu (Avot) (Shabbat Shuvah)GevurotMi Khamokha (Gevurot) (Shabat Shuvah)N'kadeish (Kedushah)Kadosh (Kedushah)Le'Umatam (Kedushah)Barukh K'vod Adonai (Kedushah)UVeDivrei Kodshekha (Kedushah)Yimlokh Adonai Le'Olam (Kedushah)L'Dor VaDor (Kedushah)
Amidah (Final Four Blessings)Attah EchadEloheinu... R'tzeihR'tzeihYa'aleh VeYavo (Rosh Chodesh, Festivals)V'Techezenah (R'tzeih)Modim Anachnu LakhHaTov Ki Lo Khalu Rachamekha (Modim)Al HaNisim (Hanukkah)V'Al Kulam (Modim)UKhtov (Shabbat Shuvah)V'Khol HaChayim (Modim)Shalom RavB'Seifer Chayim (Shabbat Shuvah)Tzidkat'kha Tzedek L'OlamKaddish ShaleimOseh Shalom
Songs of Ascent (Sukkot-Pesach)Bar'khi Nafshi (Psalm 104)El Adonai BaTzaratah Li (Psalm 120)Esa Einai El HeHarim (Psalm 121)Samachti B'Om'rim Li (Psalm 122)Eilekha Nasati Et Einai (Psalm 123)Lulei Adonai (Psalm 124)HaBot'chim BAdonai (Psalm 125)B'Shuv Adonai (Psalm 126)Im Adonai Lo Yivneh Vayit (Psalm 127)Ashrei Kol Y'rei Adonai (Psalm 128)Rabbat Tz'raruni MiN'urai (Psalm 129)MiMa'akim K'ratikha Adonai (Psalm 130)Adonai Lo Gavah Libi (Psalm 131)Z'khor Adonai L'David (Psalm 132)Hineih Mah Tov (Psalm 133)Hineih Barekhu Et Adonai (Psalm 134)
Conclusion of ServiceAleinuSheHu Noteh ShamayimAl Kein N'kavehKaKatuv B'ToratekhaVeNe'emarMourner's Kaddish
share
SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER FOR UPDATES
FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA