L'kha Adonai
Nusach for L'kha Adonai
Melodies for L'kha Adonai
Artist:  
Meter:  4/4 or 2/4
Tempo:  Medium
Mode:  Major
Origin:  Carlebach
Artist:  
Meter:  4/4 or 2/4
Tempo:  Fast
Mode:  Minor
Page References:
Koren Sacks: 161
Artscroll: 140
Sim Shalom: 138

Birkot HaShacharModah AniHareini M'kabel AlaiMah TovuElohai NeshamahBirkot HaShacharUT'neinu HaYomRibon Kol Ha'OlamimAshreinu Ma Tov ChelkeinuKadeish Et ShimkhaY'hi RatzonKaddish D'Rabbanan
Beginning of Pesukei D'ZimrahMizmor Shir Chanukkat HaBayit (Psalm 30)Eilekha (Psalm 30)Hafakhta Mispedi L'Machol Li (Psalm 30)Mourner's Kaddish (Pesukei D'Zimrah)Barukh She'AmarYachid Chei HaOlamim (Barukh She'Amar)Hodu LAdonai Kiru ViShmoKi Gadol AdonaiKi Kol Elohei ElilimHod V'Hadar LefanavRomemuAdonai Hoshi'aHoshi'a Et AmekhaVa'Ani B'Chasd'khaMizmor L'Todah (Psalm 100)Ki Tov Adonai (Psalm 100)Y'hi Kh'vodV'Hu Rachum
Psalms 145-150Ashrei (Psalm 145)Tehilat Adonai (Psalm 145)Hal'li Nafshi Et Adonai (Psalm 146)Yimlokh Adonai Le'Olam (Psalm 146)Ki Tov Zam'ra Eloheinu (Psalm 147)Maggid D'varav (Psalm 147)Hal'lu Et Adonai Min HaShamayim (Psalm 148)Y'hal'lu Et Sheim Adonai (Psalm 148)Shiru LAdonai Shir Chadash (Psalm 149)Le'Esor Malkheihem (Psalm 149)Hallelu Eil B'Kodsho (Psalm 150)Halleluhu B'Tziltz'lei (Psalm 150)Kol HaNeshamah T'Haleil Yah (Psalm 150)
End of Pesukei D'ZimrahBarukh Adonai Le'OlamUVarukh Sheim K'vodo Le'OlamVaY'varekh DavidAttah Hu Adonai Ha'ElohimV'HaYam Bakata LiFneihemVaYosha AdonaiVaYar Yisrael Et HaYadAz Yashir Moshe (Song of the Sea)Ozi V'Zimrat Yah (Song of the Sea)Adonai Yimlokh Le'Olam Va'ed (Song of the Sea)
Yishtabach - BarekhuKi LAdonai HaM'lukhahYishtabachB'rakhot VeHoda'otShir HaMa'alot (Psalm 130) (Tishrei 1-10)Chatzi KaddishBarekhu
Shema UVirkhotehaBarukh... Yotzeir OrEil Barukh Gadol Dei'ah (Yotzeir Or)Titbarakh Tzureinu (Yotzeir Or)V'Khulam Pot'chim (Yotzeir Or)Et Sheim Ha'Eil HaMelekh (Yotzeir Or)V'Khulam M'kab'lim (Yotzeir Or)Kadosh (Yotzeir Or)V'Ha'Ofanim (Yotzeir Or)Barukh K'vod Adonai (Yotzeir Or)HaM'chadeish (Yotzeir Or)Or Chadash (Yotzeir Or)Ahavah RabbahAvinu Ha'Av HaRachaman (Ahavah Rabbah)V'Ha'er Eineinu (Ahavah Rabbah)VaHavi'einu (Ahavah Rabbah)VeKeiravtanu (Ahavah Rabbah)ShemaV'Ahavta (1st paragraph)V'Hayah (2nd paragraph)VaYomer (3rd paragraph)
Emet v'YatzivAdonai Eloheichem EmetL'Dor VaDor Hu KayamAl Avoteinu V'AleinuEmet She'Attah HuPodeinu UMatzileinuEzrat AvoteinuRam VeNisaT'hilot L'Eil ElyonMi KhaMokhahShirah ChadashahAdonai YimlokhTzur Yisrael
Amidah (First three blessings)AvotZokhreinu (Avot) (Tishrei 1-10)GevurotMi Khamokha (Gevurot) (Tishrei 1-10)N'kadeish (Kedushah)Kadosh (Kedushah)Le'Umatam (Kedushah)Barukh K'vod Adonai (Kedushah)UVeDivrei Kodshekha (Kedushah)Yimlokh Adonai Le'Olam (Kedushah)L'Dor VaDor (Kedushah)
Amidah (Middle blessings)Attah ChoneinHashiveinu AvinuS'lach LanuRe'eih V'OnyeinuAneinu Adonai (fast day)R'fa'einu AdonaiBareikh AleinuT'ka B'ShofarHashivah Shof'teinuV'LamalshinimAl HaTzaddikimV'LIrushalayimEt Tzemach DavidShema Koleinu
Amidah (Final three blessings)R'tzeihYa'aleh VeYavo (Rosh Chodesh, Festivals)V'Techezenah (R'tzeih)Modim Anachnu LakhHaTov Ki Lo Khalu Rachamekha (Modim)Al HaNisim (Hanukkah and Purim)Bimei Mattityahu (Hanukkah)Bimei Mordekhai V'Ester (Purim)V'Al Kulam (Modim)UKhtov (Tishrei 1-10)V'Khol HaChayim (Modim)Birkat KohanimSim ShalomB'Seifer Chayim (Tishrei 1-10)
TachanunAvinu Malkeinu Chatanu (Fast Days, Tishrei 1-10)Avinu Malkeinu Choneinu Va'Aneinu (Fast Days, Tishrei 1-10)V'Hu Rachum (Mondays and Thursdays)VaYomer David El Gad (Psalm 6)Adonai Elohei Yisrael (Mondays and Thursdays)Shomeir YisraelOzreinu Elohei Yish'einuChatzi Kaddish (Tachanun)
Taking Out the TorahEil Erekh ApayimVaY'hi BiNso'a Ha'AronGad'luL'kha AdonaiAv HaRachamim
AliyotV'Tigaleh V'Teira'ehBarukh SheNatanV'Atem HaD'veikimYa'amod/Ta'amodBarekhu (Aliyah)Asher Bachar Banu (Aliyah)Asher Natan Lanu (Aliyah)Mi SheBeirakh Shel Kri'at HaTorahBirkat HaGomeilChatzi Kaddish (Aliyot)VeZot HaTorah
Returning the TorahY'hi Ratzon... Avinu SheBaShamayimAcheinuY'halleluHodo Al EretzL'David Mizmor (Psalm 24)Uv'Nukhoh YomarKi Lekach TovEitz Chayim HiHashiveinu
Kedushah D'SidraAshrei (Psalm 145) (Kedushah D'Sidra)Tehillat Adonai (Psalm 145) (Kedushah D'Sidra)LaM'natzei'ach (Psalm 20)Adonai Hoshi'a (Psalm 20)UVa LeTzionV'Attah KadoshKadosh (Kedushah D'Sidra)VaTissa'eini Ru'achBarukh K'vod Adonai (Kedushah D'Sidra)Adonai Yimlokh (Kedushah D'Sidra)V'Yivtechu VekhaKaddish Shaleim
AleinuAleinuSheHu Noteh ShamayimAl Kein N'kavehKaKatuv B'ToratekhaVeNe'emarAl TiraMourner's Kaddish
Psalm of the DayMi Hu Zeh (Psalm 24, Sunday)Ki Zeh Elohim (Psalm 48, Monday)Kumah Elohim (Psalm 82, Tuesday)Lekhu Nerananah (Psalm 95, Wednesday)VaYa'akhileihu MiCheilev (Psalm 81, Thursday)Eidotekha (Psalm 93, Friday)Ye'erav Alav Sichi (Psalm 104) (Rosh Chodesh)L'Ma'an Yizamer'kha (Psalm 30) (Hanukkah)Lulei He'emanti (Psalm 27) (Elul and Tishrei)
share
SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER FOR UPDATES
FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA