"Bread of Affliction" (Hebrew)

Pesah Reader 5784

במשך שנים רבות הרגשתי בסוף ליל הסדר תחושת תסכול, ולא רק כי אני לא אוהב מצה. ליל הסדר אמור להיות אחד מהשיאים, אם לא ה-שיא, של מעגל השנה היהודי. יציאת מצרים היא האירוע המכונן של עם ישראל, והסיפור המסופר בה הוא שיא ההשגחה האלוקית. אנחנו משקיעים כמות עצומה של זמן ומשאבים בהכנה לפסח בכלל וליל הסדר בפרט, ומקפידים לחגוג אותו עם האנשים היקרים לנו מכל.