“The Work of My Hands Are Drowning!”

Nationalism and Humanism on Seder Night

An essay from Hadar Israel's Pesah Reader 5784, "The Long Redemption: Essays About Hope for Redemption."

אמירת הלל קצר ושפיכת היין בליל הסדר מסמלות איפוק רגשי מול צערם של המצרים, למרות שמחת הגאולה של בני ישראל. מסורת זו מלמדת אותנו להחזיק בראייה דואלית של המציאות שיש לה בסיס תיאולוגי: לאומית וכלל אנושית. ראייה דואלית זו המחייבת אותנו להיות רגישים לקיומם ולצערם של בני אדם שנבראו בצלם אלוקים, מבלי לוותר על זהותנו האישית והלאומית, נושאת בתוכה אתגר אך היא גם מקור לתקווה.